No N a m a Jabatan Fraksi
1 Hermanto, SE Ketua DPRD PDI-P
2 Drs. H. Adil Achmadiyono Wakil Ketua DPRD Demokrat
3 HM. Joni Subagio, S.H, M.H. Wakil Ketua DPRD PKB
4 I Made Cahyana Negara, SE. Anggota PDI-P
5 Heksa Sudarmadi, S.Sos. Anggota PDI-P
6 Made Suwastiko Anggota PDI-P
7 Sukarno,S.Pd. M.Si Anggota PDI-P
8 Drs. Sukirman Anggota PDI-P
9 Drs. Sudjarwo arkat, M.M. Anggota PDI-P
10 Dadang Wahyu Anggota PDI-P
11 H. Sugirah, S.Pd Anggota PDI-P
12 I Made Bagus Sudarmaja,SH. Anggota PDI-P
13 Ficky Septalinda,SE. Anggota PDI-P
14 Sugeng Munarso Anggota PDI-P
15 H. Verdiyanto Wellya Anggota Demokrat
16 Tituk indar Isworowati Anggota Demokrat
17 H. Roni Maghfur Rendra, S.Sos. Anggota Demokrat
18 H. Abdul Rahman Anggota Demokrat
19 Surya Dalianta Brahmana Anggota Demokrat
20 Ir. Yosia Wignyo Basuki Anggota Demokrat
21 Handoko, SE. Anggota Demokrat
22 Gunawan, SP. Anggota Demokrat
23 H. Daroji, ST. Anggota Demokrat
24 Mohammad Gozali, S.Pd. Anggota Karya Nurani
25 Marifatul Kamila, SH. Anggota Karya Nurani
26 Julisetyo Puji Rahayu, S.Sos., M.H. Anggota Karya Nurani
27 Drs. H. Muhammad Hidayat Anggota Karya Nurani
28 Ismoko Anggota Karya Nurani
29 Ruliyono, SH. Anggota Karya Nurani
30 Drs. Abdul Basith Anggota Karya Nurani
31 Drs. Suminto, MM. Anggota Karya Nurani
32 Umi Kulsum, SH. Anggota Karya Nurani
33 Ahmad Taufik, S.Ag. Anggota PKB
34 Drs. H. Zaenal Arifin Salam Anggota PKB
35 Hj. Ana Anisa Anggota PKB
36 H. Ahmad Munif Syafa´at,LC. Anggota PKB
37 Khusnan Abadi, M. Pd. Anggota PKB
38 Achmad Syauqi, SH. Anggota P K N U
39 H. A. Choiri Zen, SH.,M.H. Anggota P K N U
40 Nasiroh, S.Ag. Anggota P K N U
41 Masruroh, S. Pd. Anggota P K N U
42 Achmad Turmudzi Anggota P K N U
43 Nur Moch. Ridwan, SH. Anggota Gerindra
44 H. Heru Budiyanto, SE. Anggota Gerindra
45 Totok Sugiharto, SE. Anggota Gerindra
46 Sri Hartatik Anggota Gerindra
47 H. Fauzan, S.Pd. Anggota Peran
48 M. Thohir, SH. Anggota Peran
49 H. Juwaini, SE. Anggota Peran
50 H. Eko Susilo Nurhidayat, SE., MM. Anggota Peran
 
Komisi A: Pemerintahan
  Ketua : I Made Bagus Sudarmaja, SH.
  Wakil Ketua : Ir. H. Eko S. Nurhidayat,SE., MM.
  Sekretaris : Kusnan Abadi, S. Ag.
Komisi B: Perekonomian
  Ketua : Surya Dalianta Brahmana
  Wakil Ketua : H. Sugirah, S.Pd
  Sekretaris : H. Ana Annisa
Komisi C: Keuangan
  Ketua : H. Heru Budiyanto, SE.
  Wakil Ketua : Ir. Yosia Wignyo Basuki
  Sekretaris : I Made Cahyana Negara, SE.
Komisi D: Pembangunan
  Ketua : Drs. H. Zaenal Arifin Salam
  Wakil Ketua : Gunawan, SP.
  Sekretaris : Drs. Sukirman
 Badan Legislasi:
  Ketua : Handoko. SE.
  Wakil Ketua : A. Taufik
  Sekretaris : Sugeng Munarso
 Badan Kehormatan :
  Ketua : Drs. Sudjarwo Arkat, MM.
  Wakil Ketua : H. Abdur Rahman
 Badan Anggaran:
  Ketua : Hermanto, SE
  Wakil Ketua : Drs. H. Adil Achmadiyono
  Wakil Ketua : HM. Joni Subagio, S.H., M.H.
  Sekretaris : Ir. Heru Santoso
 Badan Musyawarah:
  Ketua : Hermanto, SE